1. Společnost EU PRESS 2000 s.r.o. (IČ: 25226541, DIČ: CZ25226541) dodává svým zákazníkům zboží v rozsahu platného katalogu, dále dle nabídky, zveřejněné na internetu http://chrom.eupress.cz a stránkách souvisejících a podle akčních nebo individuálních nabídek, učiněných při osobním jednání. 


2. Zákazníci mohou objednávat zboží nebo služby elektronickou poštou (E-mail) na adrese chrom@eupress.cz. Dále písemně (poštou, faxem) nebo při osobním jednání. V objednávce musí zákazník přesně specifikovat typ a množství zboží podle platného katalogu nebo platné nabídky EU PRESS 2000 s.r.o. Objednávka zboží s typovým označením, které neodpovídá standardní nabídce EU PRESS 2000 s.r.o., je přezkoumána technikem a zákazník je vyrozuměn o výsledku. 


3. Zákazník zásilkové služby je povinen při objednání zboží uvést přesnou adresu pro zasílání korespondence a rovněž adresu pro příjem zboží. Firma je dále povinna uvádět svůj přesný název, IČ, DIČ, E-mail, telefonní a faxové číslo a bankovní spojení. 


4. Každá akceptovaná objednávka zákazníka je označena jako zakázka. Zákazník, který uvede svoji elektronickou adresu, obdrží elektronickou poštou (E-mail) informaci o zaregistrování své objednávky a informaci o vzniku zakázky. Na vyžádání je zákazníkovi zaslána tato informace faxem nebo výjimečně i dopisem. Zakázku je možné zrušit pouze písemnou formou. Pokud je zboží, určené ke splnění zakázky, již v expedici, vyhrazuje si EU PRESS 2000 s.r.o. právo účtovat smluvní pokutu za zrušení zakázky ve výši minimálně 25% ceny zakázky.


5. Termíny plnění zakázek jsou závislé na momentálním stavu skladových zásob. Zakázka je obvykle plněna postupně (tzv. dělená zakázka). To znamená, že často frekventované zboží je dodáváno obratem ze skladu, zbývající zboží pak v termínech podle stavu skladových zásob až do splnění celé zakázky. Pokud o to zákazník výslovně požádá, je celá zakázka splněna najednou a úplně (tzv. nedělená zakázka). U nedělené zakázky je dodací lhůta závislá na tom, kdy je dodána poslední položka z objednávky zákazníka. U dodávek, potvrzených obchodní smlouvou, jsou termíny stanoveny po dohodě individuálně. 


6. Zákazníkům zásilkové služby, kteří mají adresu dodání zboží na území ČR a celkové množství zboží v zakázce je vyšší než 3 kusy, nejsou účtovány náklady na balení, dopravu a pojistné. Tyto náklady hradí EU PRESS 2000 s.r.o. U podlimitních zakázek zásilkové služby v množství pod 3 kusy jsou účtovány expediční náklady v jednotné výši 150 Kč. Zboží s místem určení na území ČR je zákazníkům dodáváno našimi smluvními expresními přepravci nebo poštou. Po dohodě si zákazník může zboží převzít osobně. Zboží s místem určení mimo území ČR je dodáváno vždy na základě dohody se zákazníkem. 


7. Úhrada za odebrané zboží nebo poskytnuté služby je v hotovosti při převzetí zboží (maloobchodní prodej, velkoobchodní prodej, dobírka). Pravidelným a spolehlivým zákazníkům běžně poskytujeme dodavatelské financování námi dodaného zboží nebo služeb s termínem splatnosti faktur podle dohody. Při bezhotovostní platbě musí odběratel uhradit fakturovanou částku v požadovaném termínu. Rozhodující je den připsání částky na účet EU PRESS 2000 s.r.o. Při nedodržení námi požadovaného termínu úhrady si EU PRESS 2000 s.r.o. vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu za pozdní platbu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení platby. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné zablokování expedice dalších zakázek pro zákazníka. EU PRESS 2000 s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky, spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného 
termínu úhrady. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem EU PRESS 2000 s.r.o. 


8. U nových zákazníků a v některých dalších případech si EU PRESS 2000 s.r.o. vyhrazuje právo žádat platbu za zakázku předem. V takovém případě je vystavena tzv. zálohová (proforma) faktura. Plnění dodávek větších objemů jsou obvykle smluvně ujednána pomocí Obchodní smlouvy. V té je přesně specifikován zejména předmět zakázky, podmínky a termíny dodávky, povinnosti stran, platební podmínky a další smluvní údaje. 


9. EU PRESS 2000 s.r.o. zásadně nedodává zboží pochybného původu, zboží mimotolerantní, druhojakostní nebo zboží s prošlou záruční lhůtou (tzv. nadnormativní zásoby). Na veškeré zboží podléhající zákonu 22/97 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě. 


10. Záruční doby a podmínky reklamací se řídí "Reklamačním řádem". 


11. Vystavením objednávky zákazníkem nebo podpisem obchodní smlouvy na dodávku zboží od společnosti EU PRESS 2000 s.r.o., vyslovuje zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Výhrady k těmto obchodním podmínkám je nutno uvést jasně a zřetelně a předem s EU PRESS 2000 s.r.o. projednat. EU PRESS 2000 s.r.o. se zavazuje, že se všemi poskytnutými údaji o zákaznících zachází v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Tyto obchodní podmínky společnosti EU PRESS 2000 s.r.o. jsou platné od 11. 1. 2005 do odvolání.